Rok 2017 / Raporty okresowe / Relacje inwestorskie / Elemental Holding
drukuj

Rok 2017

Raporty okresowe 2017 rok

Raport roczny za 2017 rok

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017 Elemental Holding SA

Jednostkowe sprawozdanie zarządu za rok 2017 Elemental Holding SA

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Elemental Holding SA

List Prezesa Zarządu Elemental Holding SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA

Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Elemental Holding SA

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA

 

Raport za III kwartał 2017 roku

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany za III QSr

Korekta- Raport okresowy kwartalny skonsolidowany za III QSr

 

 

Raport za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA za I półrocze zakończone 30 czerwca 2017 roku

Korekta - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA za I półrocze zakończone 30 czerwca 2017 roku

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA  za I półrocze zakończone 30 czerwca 2017 roku

Korekta - Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA  za I półrocze zakończone 30 czerwca 2017 roku

Raport niezależnego biegłego  rewidenta z przeglądu skróconego  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego  sprawozdania finansowego

 

 

Raport za I kwartał 2017 roku

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

Raport roczny za 2016 rokAkcje EMT na GPW

SIERPIEŃ 2018

Akcje EMT na GPW

Kurs akcji 1.61

(na koniec dnia 2018-08-20)

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental