drukuj

Roczne

Rok 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys. EUR
           2016         2015          2016          2015
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 399 144 91 34
 Koszt własny sprzedaży 5264 4918 1203 1175
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4850 -4761 -1109 -1138
 Zysk (strata) brutto -3661 -2910 -837 -695
Zysk (strata) netto -3945 -2303 -902 -550
Liczba udziałów/akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 160 612 070 170 466 065 160 612 070
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,023 -0,014 -0,005 -0,0034
BILANS        
Aktywa trwałe 277 837 265 293 62 802 62 253
Aktywa obrotowe 95 639 106 812 21 618 25 064
Kapitał własny 316 723 320 741 71 592 75 265
Zobowiązania długoterminowe 24 802 50 780 5 606 11 916
Zobowiązania krótkoterminowe 31 951 584 7 222 137
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,86 2,00 0,42 0,47
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 979 -4 304 -681 -1 028
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 932 -47 539 -3 641 -11 360
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 975 50 964 451 12 179

 

Rok 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014  
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 926 181 772 325 221 320 184 357  
 Zysk strata z działalności operacyjnej 52 686 34 903 12 590 8 331  
 Zysk strata brutto 48 705 32 251 11 639 7 698  
Zysk strata netto 49 656 30 940 11 866 7 385  
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 207 29 673 -3 873 7 083  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 458 -29 866 -9 429 -7 129  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 50 240 82 985 12 005 19 809  
Przepływy pieniężne netto, razem -5 425 82 792 -1 296 19 763  
Aktywa, razem 581 525 453 777 136 460 106 463  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 226 788 178 317 53 218 41 836  
Zobowiązania długoterminowe 152 168 101 798 35 708 23 883  
Zobowiązania krótkoterminowe 74 620 76 519 17 510 17 953  
Kapitał własny 354 737 275 460 83 242 64 627  
Kapitał zakładowy 0 0 0 0  
Liczba akcji w szt. 160 612 070 154 824 401 160 612 070 154 824 401  
Zysk strata na jedną akcję zwykłą w zł/ EUR 0,28 0,20 0,07 0,05  
Rozwodniony zysk strata na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,28 0,20 0,07 0,05  

 

Rok 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
  2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 772 325 859 559 184 357 204 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 903 25 742 8 331 6 113
Zysk (strata) brutto 32 251 25 191 7 698 5 982
Zysk (strata) netto 31 143 24 448 7 434 5 806
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 673 11 742 7 083 2 788
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 866 -31 997 -7 129 -7 598
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 82 985 36 544 19 809 8 678
Przepływy pieniężne netto, razem 82 792 16 289 19 763 3 868
Aktywa, razem 453 777 365 573 106 464 88 153
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 178 317 108 021 41 836 26 047
Zobowiązania długoterminowe 91 434 39 741 21 452 9 583
Zobowiązania krótkoterminowe 86 883 68 280 20 384 16 464
Kapitał własny 275 577 257 552 64 655 62 103
Kapitał zakładowy 154 824 154 824 36 324 37 332
Liczba akcji (w szt.) 154 824 401 138 674 428 154 824 401 138 674 428
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,18 0,05 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,18 0,05 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,78 1,86 0,42 0,45
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,78 1,86 0,42 0,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Rok 2013

Wybrane dane finasowe (w tys. PLN)
Przychody ze sprzedaży  859 559
Zysk operacyjny 25 742
Zysk netto(przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej)
24 448
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
11 742
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej 
36 544
Przepływy pieniężne netto razem 16 290
Aktywa razem 365 573
Kapitał własny 257 552
 

 

Rok 2012

Wybrane dane finasowe (w tys. PLN)
Przychody ze sprzedaży  895 040 
Zysk operacyjny 26 631
Zysk netto(przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej)
18 452
Przepływ pieniężny netto z działalności
operacyjnej
461
Przepływ pieniężny netto z działalności
finansowej 
18 664
Przepływy pieniężne netto razem 2 227
Aktywa razem 196 736
Kapitał własny 124 893

 

Rok 2011

Wybrane dane finasowe (w tys. PLN)
Przychody ze sprzedaży  507 274  
Zysk operacyjny 14 151
Zysk netto(przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej)
7 946
Przepływ pieniężny netto z działalności
operacyjnej
-2 823
Przepływ pieniężny netto z działalności
finansowej 
5 882
Przepływy pieniężne netto razem 1781
Aktywa razem 157 737
Kapitał własny 85 390
 

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental