drukuj

Roczne

Rok 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys. EUR
 2017 2016 2017   2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 394 949 1 009 710 328 633 230 754
Koszt własny sprzedaży 1 244 182 847 828 293 114 193 758
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 698 62 208 12 415 14 217
Zysk (strata) brutto 39 194 57 710 9 234 13 189
Zysk (strata) netto 32 314 55 402 7 613 12 661
Liczba udziałów/akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,15 0,3 0,04 0,07
BILANS
Aktywa trwałe 398 384 373 216 95 515 84 362
Aktywa obrotowe 346 451 307 578 83 064 69 525
Kapitał własny 485 604 450 323 116 427 101 791
Zobowiązania długoterminowe 96 579 80 911 23 155 18 289
Zobowiązania krótkoterminowe 162 653 149 560 38 997 33 807
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,74 2,59 0,66 0,59
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 629 16 016 -1 797 3 660
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -63 701 -96 972 -15 007 -22 161
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 158 65 148 6 163 14 889

 

Rok 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 009 710 926 181 230 754 221 320
Koszt własny sprzedaży 847 828 769 104 193 758 183 785
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 208 52 686 14 217 12 590
Zysk (strata) brutto 57 710 48 705 13 189 11 639
Zysk (strata) netto 55 402 49 656 12 661 11 866
Liczba udziałów/akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 160 612 070 170 466 065 160 612 070
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,3 0,28 0,07 0,07
BILANS
Aktywa trwałe 373 216 273 242 84 362 64 119
Aktywa obrotowe 307 578 308 283 69 525 72 341
Kapitał własny 450 323 354 737 101 791 83 242
Zobowiązania długoterminowe 80 911 152 168 18 289 35 708
Zobowiązania krótkoterminowe 149 560 74 620 33 807 17 510
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,59 2,12 0,59 0,5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 016 -16 207 3 660 -3 873
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -96 972 -39 458 -22 161 -9 429
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 65 148 50 241 14 889 12 005

 

Rok 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 926 181 772 325 221 320 184 357
Zysk strata z działalności operacyjnej 52 686 34 903 12 590 8 331
Zysk strata brutto 48 705 32 251 11 639 7 698
Zysk strata netto 49 656 30 940 11 866 7 385
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 207 29 673 -3 873 7 083
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 458 -29 866 -9 429 -7 129
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 50 240 82 985 12 005 19 809
Przepływy pieniężne netto, razem -5 425 82 792 -1 296 19 763
Aktywa, razem 581 525 453 777 136 460 106 463
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 226 788 178 317 53 218 41 836
Zobowiązania długoterminowe 152 168 101 798 35 708 23 883
Zobowiązania krótkoterminowe 74 620 76 519 17 510 17 953
Kapitał własny 354 737 275 460 83 242 64 627
Kapitał zakładowy 0 0 0 0
Liczba akcji w szt. 160 612 070 154 824 401 160 612 070 154 824 401
Zysk strata na jedną akcję zwykłą w zł/ EUR 0,28 0,20 0,07 0,05
Rozwodniony zysk strata na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,28 0,20 0,07 0,05

 

Rok 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
  2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 772 325 859 559 184 357 204 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 903 25 742 8 331 6 113
Zysk (strata) brutto 32 251 25 191 7 698 5 982
Zysk (strata) netto 31 143 24 448 7 434 5 806
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 673 11 742 7 083 2 788
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 866 -31 997 -7 129 -7 598
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 82 985 36 544 19 809 8 678
Przepływy pieniężne netto, razem 82 792 16 289 19 763 3 868
Aktywa, razem 453 777 365 573 106 464 88 153
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 178 317 108 021 41 836 26 047
Zobowiązania długoterminowe 91 434 39 741 21 452 9 583
Zobowiązania krótkoterminowe 86 883 68 280 20 384 16 464
Kapitał własny 275 577 257 552 64 655 62 103
Kapitał zakładowy 154 824 154 824 36 324 37 332
Liczba akcji (w szt.) 154 824 401 138 674 428 154 824 401 138 674 428
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,18 0,05 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,18 0,05 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,78 1,86 0,42 0,45
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,78 1,86 0,42 0,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Rok 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł)  
   
Przychody ze sprzedaży  859 559
Zysk operacyjny 25 742
Zysk netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 24 448
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 742
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  36 544
Przepływy pieniężne netto razem 16 290
Aktywa razem 365 573
Kapitał własny 257 552

 

Rok 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł)
   
Przychody ze sprzedaży 895 040
Zysk operacyjny 26 631
Zysk netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 18 452
Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej 461
Przepływ pieniężny netto z działalności finansowej  18 664
Przepływy pieniężne netto razem 2 227
Aktywa razem 196 736
Kapitał własny 124 893

 

Rok 2011

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł)
   
Przychody ze sprzedaży 507 274
Zysk operacyjny 14 151
Zysk netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 7 946
Przepływ pieniężny netto z działalności operacyjnej -2 823
Przepływ pieniężny netto z działalności finansowej  5 882
Przepływy pieniężne netto razem 1 781
Aktywa razem 157 737
Kapitał własny 85 390

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental