drukuj

Półroczne

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2016 roku

 

  w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 447 661 487 204 102 194 117 850
Koszt działalności operacyjnej 417 362 462 343 95 277 111 836
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 091 25 535 7 554 6 177
Zysk (strata) brutto 31 475 23 802 7 185 5 757
Zysk (strata) netto 30 740 22 694 7 017 5 489
Zysk netto jednostki dominującej 30 047 21 880 6 859 5 293
Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 157 158 285 170 466 065 157 158 285
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,18 0,14 0,04 0,03
  na dzień 31.06.2016 na dzień 31.06.2015 na dzień 31.06.2016 na dzień 31.06.2015
Aktywa trwałe 295 148 265 224 66 693 63 232
Aktywa obrotowe 350 451 255 879 79 198 61 005
Kapitał własny 385 233 275 072 87 048 65 581
Kapitał własny jednostki dominującej 370 892 265 131 83 808 63 211
Zobowiązania długoterminowe 156 551 154 036 35 375 36 724
Zobowiązania krótkoterminowe 103 815 91 995 23 458 21 933
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,18 1,69 0,49 0,4
  za okres 01.01.-30.06.2016 za okres 01.01-30.06.2015 za okres 01.01.-30.06.2016 za okres 01.01-30.06.2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 279 -21 031 -749 -5 087
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 213 -30 597 -6 897 -7 401
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 63 168 15 669 14 420 3 790

 

Wybrane dane finansowe na I półrocze 2015 roku

 

w tys. zł w tys. EUR
  półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014  
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 487 204 336 172 117 850 80 455  
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 535 18 735 6 177 4 484  
III. Zysk (strata) brutto 23 802 17 817 5 757 4 264  
IV. Zysk (strata) netto 22 694 16 880 5 489 4 040  
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 031 6 684 -5 087 1 600  
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 597 -18 770 -7 401 -4 492  
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 669 41 008 3 790 9 814  
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -35 959 28 922 -8 698 6 922  
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 521 103 453 777 124 238 109 057  
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 246 031 114 225 58 657 27 452  
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 154 036 34 368 36 724 8 260  
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 995 79 857 21 933 19 192  
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 275 072 276 301 65 581 66 404  
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 158 466 154 824 37 780 37 209  
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 157 158 285 154 824 401 157 158 285 154 824 401  
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,11 0,03 0,03  
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,11 0,03 0,03  
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,69 1,78 0,40 0,42  
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,69 1,77 0,40 0,42  
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00  
 

 

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2014

  w tys. zł w tys. EUR

 

półrocze / 2014

półrocze / 2013

półrocze / 2014

półrocze/2013

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

336 172

422 454

80 455

100 250

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

18 735

12 455

4 484

2 956

Zysk (strata) brutto

17 817

13 335

4 264

3 165

Zysk (strata) netto

16 890

12 909

4 042

3 063

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

6 684

2 544

1 600

604

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-18 770

-20 886

-4 492

-4 956

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

41 008

42 732

9 818

10 140

Przepływy pieniężne netto, razem

28 922

24 390

6 926

5 788

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

390 526

285 030

93 841

65 837

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

114 243

100 267

27 452

23 160

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

34 368

33 526

8 260

7 744

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

79 857

66 741

19 192

15 416

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

273 597

184 763

65 755

42 678

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

154 824

130 324

37 203

30 103

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

154 824 401

130 324 401

154 824 401

130 324 401

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)

0,11

0,11

0,03

0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,11

0,11

0,03

0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

1,77

1,51

0,42

0,35

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

1,77

1,51

0,42

0,35

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

0,00

0,00

0,00

 

 

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2013

Wybrane dane finasowe (w tys. PLN) w tys. zł
Przychody ze sprzedaży  422 454  
Zysk operacyjny 12 455
Zysk netto(przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej)
12 909
Przepływ pieniężny netto z działalności
operacyjnej
2 544
Przepływ pieniężny netto z działalności
finansowej 
42 732
Przepływy pieniężne netto razem 21 400
Aktywa razem 285 030
Kapitał własny 184 783
 

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental