drukuj

Kwartalne

Wybrane dane finansowe za Q1 2018

 
  w tys.zł w tys.EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 372 620 349 007 89 178 81 371
Koszt własny sprzedaży 332 231 304 300 79 512 70 947
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 365 19 530 2 959 4 553
Zysk (strata) brutto 9 603 15 573 2 298 3 631
Zysk (strata) netto 7 831 14 347 1 874 3 345
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 5 298 11 526 1 268 2 687
Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,07 0,07 0,02 0,02
  na dzień 31.03.2018 na dzień 31.12.2017 na dzień 31.03.2018 na dzień 31.12.2017
Aktywa trwałe 396 483 398 384 94 210 95 515
Aktywa obrotowe 324 737 346 451 77 162 83 064
Kapitał własny 492 974 485 604 117 138 116 427
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 470 786 466 600 111 866 111 870
Zobowiązania długoterminowe 92 001 96 579 21 861 23 155
Zobowiązania krótkoterminowe 136 245 162 653 32 374 38 997
Wartość księgowa na akcję  (zł/euro) 2,76 2,14 0,66 0,66
  za okres 01.01.-31.03.2018 za okres 01.01.-31.03.2017 za okres 01.01.-31.03.2018 za okres 01.01.-31.03.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 944 2 431 1 901 567
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 2 022 -9 677 -484 -2 256
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 718 13 684 -4 719 3 190
 

Wybrane dane finansowe za Q3 2017

 
  w tys.zł w tys.EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 020 580 708 239 764 162 257
Koszt własny sprzedaży 982 834 664 509 230 896 152 103
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 127 48 165 10 132 11 025
Zysk (strata) brutto 33 832 44 887 7 948 10 274
Zysk (strata) netto 30 663 44 065 7 204 10 086
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 23 943 41 102 5 625 9 408
Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,14 0,24 0,03 0,06
  na dzień 30.09.2017 na dzień 30.09.2016 na dzień 30.09.2017 na dzień 30.09.2016
Aktywa trwałe 377 448 377 448 87 593 87 593
Aktywa obrotowe 316 821 316 821 73 524 73 524
Kapitał własny 467 300 467 300 108 445 108 445
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 456 542 456 542 105 948 105 948
Zobowiązania długoterminowe 58 710 58 710 13 625 13 625
Zobowiązania krótkoterminowe 168 259 168 259 39 047 39 047
Wartość księgowa na akcję  (zł/euro) 2,74 2,74 0,64 0,64
  za okres 01.01.-30.09.2017 za okres 01.01.-30.09.2016 za okres 01.01.-30.09.2017 za okres 01.01.-30.09.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 887 10 632 -1 853 2 434
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 500 -42 740 -13 508 -9 783
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 051 45 477 4 241 10 409

Wybrane dane finansowe za Q1 2017

 

  w tys. w tys.EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 349 007 192 214 81 371 44 127
Koszt własny sprzedaży 304 300 154 770 70 947 35 531
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 530 14 944 4 553 3 431
Zysk (strata) brutto 15 573 13 250 3 631 3 042
Zysk (strata) netto 14 347 12 617 3 345 2 897
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 11 526 12 561 2 687 2 884
Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,07 0,07 0,02 0,02
Aktywa trwałe 363 721 302 675 86 194 70 911
Aktywa obrotowe 339 530 314 753 80 461 73 740
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 397 566 354 737 92 200 83 242
Kapitał własny 462 592 367 386 109 624 86 071
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 451 841 353 853 107 076 82 901
Zobowiązania długoterminowe 80 014 152 759 18 962 35 788
Zobowiązania krótkoterminowe 160 645 97 283 38 069 22 791
Wartość księgowa na akcję  (zł/euro) 2,65 2,08 0,63 0,49
  za okres 01.01.-31.03.2017 za okres 01.01.-31.03.2016 za okres 01.01.-31.03.2017 za okres 01.01.-31.03.2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 431 -15 173 567 -3 483
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 677 -36 969 -2 256 -8 487
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 684 79 634 3 190 18 282

 

Wybrane dane finansowe za Q3 2016

 

  w tys.zł w tys.EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 708 869 695 133 162 257 167 160
Koszt własny sprzedaży 592 894 580 424 135 711 139 575
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48 165 38 695 11 025 9 305
EBITDA 54 827 46 391 12 550 11 156
Zysk (strata) brutto 44 887 35 261 10 274 8 479
Zysk (strata) netto 44 065 36 355 10 086 8 742
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 41 102 36 671 9 408 8 818
Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 157 599 002 170 466 065 157 599 002
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,24 0,23 0,05 0,06
Aktywa trwałe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 305 050 273 242 70 744 64 119
Aktywa obrotowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 333 253 308 283 77 285 72 341
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 397 566 354 737 92 200 83 242
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 381 470 341 192 88 467 80 064
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 150 948 152 168 35 006 35 708
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 789 74 620 20 823 17 510
Wartość księgowa na akcję (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) (zł/euro) 2,24 2,12 0,51 0,5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 633 -17 542 2 434 -4 218
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 740 -33 963 -9 783 -8 167
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 475 66 366 10 409 15 959

 

Wybrane dane finansowe za Q1 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 192 214 207 127 44 127 49 923
Koszt własny sprzedaży 154 770 171 908 35 531 41 435
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 944 12 280 3 431 2 960
EBITDA 17 289 14 508 3 969 3 497
Zysk (strata) brutto 13 250 12 472 3 042 3 006
Zysk (strata) netto 12 617 12 433 2 897 2 997
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 12 561 12 243 2 884 2 951
Liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 158 466 065 170 466 065 158 466 065
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,07 0,08 0,02 0,02
  na 31.03.2016 na 31.12.2015 na 31.03.2016 na 31.12.2015
Aktywa trwałe 302 675 263 326 70 911 64 399
Aktywa obrotowe 314 753 241 614 73 740 59 089
Kapitał własny 367 386 301 395 86 071 73 709
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 353 853 300 938 82 901 73 597
Zobowiązania długoterminowe 152 759 108 639 35 788 26 569
Zobowiązania krótkoterminowe 97 283 94 907 22 791 23 210
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,08 1,9 0,49 0,46
  1 kwartał 2016 narastająco 1 kwartał 2015 narastająco 1 kwartał 2016 narastająco 1 kwartał 2015 narastająco
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 173 -20 927 -3 483 -5 044
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 969 -31 341 -8 487 -7 554
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 79 634 12 774 18 282 3 079

 

 

Poniżej przedstawiamy wyniki Elemental Holding w pierwszym kwartale 2016 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów.

Dane w mln PLN

 

1Q2016 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 192,2 219,3 -12,4% -7,2% -16,8%
EBITDA 17,3 16,1 6,9% 19,1% 19,8%
EBIT 14,9 14,6 2,1% 21,3% 6,4%
Zysk netto 12,6 11,8 6,4% 3,0% 41,1%
marża EBITDA 9,0% 7,4% 1,61 1,98 2,74
marża EBIT 7,8% 6,7% 1,09 1,82 1,69
marża netto 6,5% 5,4% 1,14 0,64 2,68

 

 

Wybrane dane finansowe za Q3 2015

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
 

3 kwartał(y) narastająco / 2015 
okres od 2015-01-01
do 2015-09-30

3 kwartał(y) narastająco / 2014
okres od 2014-01-01
do 2014-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2015
okres od 2015-01-01
do 2015-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2014
okres od 2014-01-01
do 2014-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 695 133 167 160 553 373 132 376
Koszt działalności operacyjnej 657 016 157 994 526 330 125 907
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 695 9 305 28 456 6 807
Zysk (strata) brutto 35 261 8 479 27 315 6 534
Zysk (strata) netto 36 355 8 742 26 067 6 236
Zysk netto jednostki dominującej 36 671 8 818 25 450 6 088
Liczba akcji w sztukach średnioważona 157 599 002 157 599 002 154 824 401 154 824 401
Aktywa trwałe 265 502 62 639 217 410 51 008
Aktywa obrotowe 328 314 77 458 236 367 55 455
Kapitał własny 289 095 68 205 275 460 64 627
Kapitał własny jednostki dominującej 280 285 66 127 275 577 64 655
Zobowiązania długoterminowe 150 580 35 526 101 798 23 883
Zobowiązania krótkoterminowe 154 141 36 366 76 519 17 953
Liczba akcji w sztukach średnioważona 157 599 002 157 599 002 154 824 401 154 824 401
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 542 -4 218 13 365 3 197
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 963,00 -8 167,00 -20 417,00 -4 884,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 66 366,00 15 959,00 38 778,00 9 279,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,78 0,42 1,78 0,42
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,23 0,06 0,16 0,04

 

Wybrane dane finansowe za Q1 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2015
okres od 2015-01-01
do 2015-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2014
okres od 2014-01-01
do 2014-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2015
okres od 2015-01-01
do 2015-03-31
1 kwartał(y) narastająco / 2014
okres od 2015-01-01
do 2015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 207 127 173 541 49 923 41 424
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 280 10 166 2 960 2 427
Zysk (strata) brutto 12 472 9 641 3 006 2 301
Zysk (strata) netto 12 433 9 218 2 997 2 200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -20 927 -1 878 -5 044 -448
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 341 -3 629 -7 554 -866
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 774 45 488 3 079 10 858
Przepływy pieniężne netto, razem -39 494 39 981 -9 519 39 977
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 504 940 453 777 123 488 108 783
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 203 546 107 434 49 779 25 755
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 108 639 38 760 26 569 9 292
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 94 907 68 674 23 210 16 463
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 301 395 275 460 73 709 66 035
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 158 466 154 824 38 754 37 115
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 158 466 065 154 824 401 158 466 065 154 824 401
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,06 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,06 0,02 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,90 1,78 0,47 0,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,90 1,78 0,47 0,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

Wybrane dane finansowe za Q3 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2014
okres od 2014-01-01
do 2014-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2013
okres od 2013-01-01
do 2013-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2014
okres od 2014-01-01
do 2014-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2013
okres od 2013-01-01
do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 553 373 619 351 132 376 146 658
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 456 18 998 6 807 4 499
Zysk (strata) brutto 27 315 20 212 6 534 4 786
Zysk (strata) netto 25 450 19 727 6 088 4 671
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 365 7 583 3 197 1 796
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 417 -17 402 -4 884 -4 121
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 778 40 984 9 279 9 705
Przepływy pieniężne netto, razem 31 725 31 165 7 591 7 380
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału
i koniec poprzedniego roku obrotowego)
403 758 365 573 96 697 88 150
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
(na koniec bieżącego kwartału
i koniec poprzedniego roku obrotowego)
118 244 108 021 28 319 26 047
Zobowiązania długoterminowe (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
33 716 39 741 8 075 9 583
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 528 68 280 20 244 16 464
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału
i koniec poprzedniego roku obrotowego)
282 193 257 552 67 583 62 103
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału
i koniec poprzedniego roku obrotowego)
154 824 154 824 37 079 37 332
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału
i koniec poprzedniego roku obrotowego)
154 824 401 138 674 428 154 824 401 138 674 428
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł/ EUR)
0,16 0,14 0,05 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
0,16 0,14 0,05 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
(na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego
roku obrotowego)
1,82 1,86 0,44 0,45
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału
i koniec poprzedniego roku obrotowego)
1,82 1,86 0,44 0,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
na jedną akcję (w zł/EUR)
0,00 0,00 0,00 0,00

 

Wybrane dane finansowe za Q1 2014

 

w tys. zł

 w tys. EUR

 

1 kwartał(y)narastająco / 2014
okres od 2014-01-01
do 2014-03-31

1 kwartał(y) narastająco / 2013
okres od 2013-01-01
do 2013-03-31

1 kwartał(y) narastająco / 2014
okres od 2014-01-01  
do 2014-03-31

1 kwartał(y) narastająco / 2013
okres od 2013-01-01  
do 2013-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów

173 541

221 810

41 424

53 143

II. Koszt własny sprzedaży

147 770

205 589

35 272

49 257

III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

10 166

6 846

2 427

1 640

IV. Zysk (strata) brutto

9 641

5 742

2 301

1 376

V. Zysk (strata) netto

9 218

5 537

2 200

1 327

VI. Liczba akcji w sztukach średnioważona

138 674 428

105 013 111

138 674 428

105 013 111

VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)

0,07

0,05

0,02

0,01

VIII. Aktywa trwałe

162 868

85 119

39 045

20 376

IX. Aktywa obrotowe

211 329

112 087

50 663

26 832

X. Kapitał własny

266 763

126 835

63 952

30 362

XI. Zobowiązania długoterminowe

38 760

10 540

9 292

2 523

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

68 674

59 831

16 463

14 323

XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)

1,92

1,21

0,46

0,29

XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-1 878

4 672

-448

1 119

XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 629

-1 804

-866

-432

XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

45 488

1 385

10 858

33

 

Wybrane dane finansowe za Q3 2013

Wybrane dane finasowe (w tys. PLN) w tys. zł
Przychody ze sprzedaży  619 351
Zysk operacyjny 18 998
Zysk netto(przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej)
19 727
Przepływ pieniężny netto z działalności
operacyjnej
7 583
Przepływ pieniężny netto z działalności
finansowej 
40 984
Przepływy pieniężne netto razem 31 165
Aktywa razem 213 700
Kapitał własny 184 763

 

 

Wybrane dane finansowe za Q1 2013

Wybrane dane finasowe (w tys. PLN) w tys. zł
Przychody ze sprzedaży  221 810
Zysk operacyjny 6 044
Zysk netto(przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej)
5 537
Przepływ pieniężny netto z działalności
operacyjnej
4 672
Przepływ pieniężny netto z działalności
finansowej 
1 385
Przepływy pieniężne netto razem 4 252
Aktywa razem 197 206
Kapitał własny

126 835

 

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie Europy Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental