drukuj

Zarząd Spółki

Paweł Jarski – Prezes Zarządu

Paweł Jarski jest absolwentem  Akademii Leona Koźmińskiego, ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Informatyka w Zarządzaniu oraz  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jest również stypendystą Helsinki School of Economics (Finlandia) i Jonkoping Business School (Szwecja) na kierunkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

W latach 2001-2003 Paweł Jarski prowadził własną działalność gospodarcza polegającą na obsłudze informatycznej przedsiębiorstw, pracując jednocześnie jako project manager w kilku przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym.

W latach 2004-2010, jako współwłaściciel i prezes zarządu, kierował spółką SYNERGIS Sp. z o.o, która w trecim roku działalności na rynku krajowym, osiągnęła wiodącą pozycję na rynku zbierania i przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz liczącą pozycję na rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych. Ponadto, w latach 2008-2010, jako Prezes Zarządu, kierował spółkami SYNERGIS Electrorecycling S.A. oraz Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., do chwili sprzedaży tych spółek inwestorowi branżowemu. W roku 2010, po sprzedaży kolejnemu inwestorowi branżowemu, spółki SYNERGIS Sp. z o.o., pracował jako Dyrektor Zarządzający w spółce Tesla Recycling S.A., której głównym przedmiotem działalności jest recykling układów drukowanych i obrót metalami nietypowymi. Pracę w firmie Tesla Recycling S.A. sprawował do marca roku 2011, kiedy to objął stanowisko prezesa zarządu w spółce Elemental Holding S.A. (spółka Elemental Holding S.A. jest obecnie właścicielem spółki Tesla Recycling S.A.)

W roku 2011, kierując zarządem spółki Elemental Holding S.A. dokonał przejęcia firmy SYNTOM S.A. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, tworząc tym samym jeden z największych podmiotów zajmujących się handlem i recyklingiem metali nieżelaznych na terytorium Polski. W 2012 r. wprowadził z sukcesem spółkę Elemental Holding na rynek New Connect - w roku 2013 notowania spółki zostały przeniesione na rynek główny GPW. Ze środków pozyskanych z emisji sfinansował przejęcie firmy Terra Recycling S.A. – lidera w przetwórstwie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynku polskim.

W latach 2014 - 2016, kierując Zarządem spółki Elemental Holding S.A., dokonał akwizycji spółek:

 • zagranicznych:
  • EMP Lithuania (51%),
  • Metal Holding Slovakia (67%),
  • Evciler Turkey (51%),
  • Kat Metal Finland (51%)
  • All Waste Trading UK (51%)
 • oraz polskich:
  • PGMG (51%)
  • Platinum Metals (75%)

​zmieniając Elemental Holding S.A. w jeden z wiodących podmiotów na rynku recyklingu metali i elektroniki w Europie.

W 2015 roku został laureatem nagrody Gazety Parkiet dla dziesięciu najlepszych młodych menadżerów spółek notowanych na GPW (Młode Wilki Giełdy). Również w tym samym roku, w kolejnej edycji rankingu prezesów spółek z grupy WIG80 miesięcznika Business Harvard Review, zajął 7 miejsce.

Paweł Jarski jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

 • UAB EMP Recycling
 • Prime Minerals

17 grudnia 2016 r. został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Triathlonu.

7 lutego 2017 r. został członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego z listy polskich związków sportowych dyscyplin olimpijskich.

W Elemental Holding S.A odpowiada za kierunki rozwoju i strategie grupy Elemental Holding, nadzoruje bezpośrednio działalność operacyjną zarządów spółek zależnych.

 

Michał Zygmunt - Wiceprezes Zarządu

Pan Michał Zygmunt jest radcą prawnym. Absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku rozpoczął studia Executive International MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i St. Gallen Businees School (Szwajcaria).

Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w Can-Pack S.A. jako Dyrektor Działu Prawnego. Następnie w latach 2005 – 2014 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu POL-AM-PACK S.A. i kierował rozwojem pionu produkcji opakowań szklanych w ramach Grupy CAN-PACK w Polsce i w Indiach. Kierował szeregiem projektów inwestycyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym: budową nowoczesnej huty opakowań szklanych w Orzeszu, projektem typu green field – budową nowoczesnej huty opakowań szklanych w Aurangabad w Indiach, budową fabryki puszek napojowych na Bliskim Wschodzie.

Pan Michał Zygmunt to manager posiadający doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami, z których każda charakteryzowała się wolumenem sprzedaży co najmniej kilkadziesiąt milionów euro i kilkusetosobową załogą. Ponadto w swojej karierze zawodowej prowadził projekty inwestycyjne w branży produkcyjnej o dużej wartości (trzy projekty budowy lub rozbudowy fabryk, każdy o budżecie kilkuset milionów złotych) i licznym zespole projektowym. Pana Michała Zygmunta charakteryzuje gruntowna wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstw, regulacji podatkowych, cywilnoprawnych, prawa pracy, ochrony środowiska oraz regulacji prawnych istotnych dla działalności spółek w Polsce.

Od 2015 roku prowadził własną działalność doradczą, realizując podobne procesy inwestycyjne, strukturalizacyjne w ramach współpracy interimowej.

 

Anna Kostro - Członek Zarządu ds. Recyclingu Elektroodpadów

Anna Kostro posiada tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2011 roku ukończyła również studium podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Finansami, a w roku 2017 -  studia podyplomowe praktycznej psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Pani Anna Kostro posiada bogate doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w firmach zajmujących się ochroną środowiska. W 2002 roku była dyrektorem handlowym, a także członkiem zarządu spółki Operat Recykling Sp. z o.o.. W latach 2005-2006 była inspektorem oraz pełniła obowiązki kierownika obsługi klienta w MZO Pruszków Sp. z o.o.

W latach 2006-2007 była dyrektorem handlowym w spółce Synergis Sp. z o.o., gdzie odpowiadała m.in. za stworzenie struktur działu handlowego oraz pozyskiwanie nowych klientów i kontrahentów. Następnie, w latach 2008- 2009, pełniła funkcję dyrektora handlowego w spółce Synergis Electrorecycling S.A., gdzie była odpowiedzialna m.in. za reorganizację struktury działu handlowego oraz pozyskanie wielu nowych kontrahentów dla spółki.

Od 2010 roku współtworzy sukces Grupy Elemental Holding, zarządzając spółkami wchodzącymi w jej skład. I tak, w latach 2010 – 2016, po wejściu założonej i kierowanej przez nią spółki Terra Recycling S.A.- lidera recyclingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, do Grupy Elemental Holding, nadal pełniła w niej funkcję prezesa zarządu. Od 2013 do 2016 roku była również prezesem zarządu komplementariusza spółki Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. – wiodącego na polskim rynku podmiotu zajmującego się recyklingiem układów scalonych i drukowanych oraz elektroodpadów. W grudniu 2016 roku złożyła rezygnację z obu tych funkcji w związku z powołaniem na członka zarządu Elemental Holding S.A.

Pani Anna Kostro nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem w następujących spółkach:

 • Elemental Asset Management sp. z o.o.
 • Elemental Group Consulting sp. z.o.o.
 • PGM Group Holdco sp. z o.o.
 • Tesla Recycling Holdco sp. z o.o.
 • Terra Recycling Holdco sp. z o.o.
 • Syntom Holdco sp. z.o.o
 • Fundacja Piąty Element

W Elemental Holding S.A odpowiada za nadzór nad spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej Elemental Holding SA prowadzącymi działalność w zakresie recyclingu elektroodpadów. 

 

Marta Rutkowska – Członek Zarządu ds. Recyclingu Katalizatorów

Marta Rutkowska posiada tytuł magistra inżyniera technologii żywności w zakresie inżynierii i maszynoznawstwa przemysłu spożywczego, uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2010 roku ukończyła również studia MBA w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej z tytułem magistra zarządzania.
W ramach rozwoju kompetencji zarządczych, w roku 2006 ukończyła również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej studium podyplomowe praktycznej psychologii społecznej.
Posiada certyfikaty i uprawnienia w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2 Practitioner), optymalizacji procesowej (Lean management), zarządzania systemami jakości, ochrony środowiska, bhp i społecznej odpowiedzialności biznesu (audytor norm ISO i innych międzynarodowych standardów branżowych).

Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 w McCormick/Kamis SA jako laborant i kontroler jakości.
W latach 1998-2014 pełniła funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla w firmach produkcyjnych sektora FMCG oraz profesjonalnych usług B2B, ponosząc w ciągu ostatnich 10 lat pełną odpowiedzialność za wynik finansowy na poziomie zarządu. I tak: w 2001-2002 była product managerem i kierownikiem marketingu w Acco Brands Polska, w latach 2002-2004 była kierownikiem logistyki, marketingu i exportu w ZPC Flis, w latach 2005-2007 dyrektorem zarządzającym w GM-Sweets, w latach 2007-2014 na różnych stanowiskach w Bureau Veritas m.in. regionalnego menedżera projektu dla regionu Europy Centralnej i Wschodniej, dyrektora zarządzającego polskiej spółki zależnej, zastępcy dyrektora zarządzającego dla regionu Północno-Wschodniej Europy, dyrektora centrum operacyjnego dla regionu Północno-Wschodniej Europy; przez krótki okres czasu w 2014 była partnerem RIX AG na Polskę.
Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów operacyjnych, zarządzaniu strategicznymi projektami w środowisku międzynarodowym. Przeprowadziła wiele akwizycji i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Pani Marta Rutkowska pełni funkcje w organach następujących spółek:

 • UAB EMP Recycling
 • Metal Holding s.r.o.
 • Evciler Kimya
 • AWT Recycling Limited

W okresie lat 2015-2016, jako dyrektor operacyjny ds. rynków zagranicznych, odpowiadała w Elemental Holding S.A. za:

 • nadzór właścicielski zagranicznych spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej;
 • kierunki rozwoju i strategię w zakresie recyclingu zużytych katalizatorów oraz
 • za zagraniczne inwestycje M&A.

19 grudnia 2016 roku została powołana do Zarządu spółki Elemental Holding S.A., gdzie kontynuuje powyższe obowiązki.

 

Almontas Kybartas - Członek Zarządu

Pan Almontas Kybartas jest wieloletnim Dyrektorem Zarządzającym spółki zależnej Emitenta – UAB „EMP recycling” z siedzibą w Galinės, Litwa, którą założył w 1999 roku i kierował nieprzerwanie do lipca bieżącego roku. Przez osiemnaście lat działalności stała się ona wiodącym podmiotem w branży recyclingu odpadów na terenie krajów nadbałtyckich. Spółka była pierwszą, która utworzyła na terenie Litwy system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pan Almontas Kybartas posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie technologii recyclingu oraz zarządzania projektami w środowisku międzynarodowym, w tym na rynkach wschodnich. W wyniku współpracy z innymi firmami z branży założył stowarzyszenie managerów zarządzających i stał się jego członkiem. W swojej karierze zawodowej pełnił również funkcję dyrektora w spółce zajmującej się sprzedażą nieprzetworzonych surowców wtórnych, a wcześniej także głównego księgowego w firmie dealerskiej. Studiował chemię na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wileńskiego.

 

O firmie

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzimy działalność na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Specjalizujemy się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz układów elektronicznych. (więcej)

Grupa Elemental